สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร

ขอนัดจดทะเบียนล่วงหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการ แก่ประชาชนผู้ติดต่อ ขอรับบริการจากสำนักงานที่ดิน จึงได้เพิ่มทางเลือกใหม่ในการบริการนัดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมล่วงหน้า โดยผู้ที่มีความประสงค์ ขอนัดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมล่วงหน้านั้น สามารถแจ้งขอนัดจดทะเบียนล่วงหน้าผ่านทาง Website สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร โดยระบุประเภทนิติกรรม วันและเวลาในการนัดหมายเพื่อเป็นการลดขั้นตอนกระบวนงาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อ อีกทั้งสามารถ จัดเตรียมเอกสาร ค่าธรรมเนียม ภาษี และอากรแสตมป์ ได้อย่างถูกต้อง

 

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ขอนัดจดทะเบียนล่วงหน้าผ่านทาง Website นั้น สามารถขอรับบริการ ได้ ๔ ประเภทงาน คือ ขาย ขายฝาก ให้ และจำนอง และทำการนัดหมายล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ